Ανιχνευτικές Δοκιμασίες (TEΣT) που χορηγούμε στο Κέντρο μας

Στο Επιστημονικό Κέντρο Λογοθεραπείας μας χορηγούμε Ανιχνευτικές Δοκιμασίες, οι οποίες αξιολογούν το νοητικό, το γλωσσικό και το γραφοκινητικό επίπεδο του παιδιού, την κοινωνικοποίησή του, αλλά και τις ιδιαίτερες ικανότητές του.

Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορούν να διαπιστωθούν έγκαιρα τα όποια ασθενή σημεία του παιδιού, ώστε να μπορέσει ο θεραπευτής να λάβει, εφόσον χρειαστεί, στοχευμένα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα. Ταυτόχρονα δύνανται να επισημανθούν και τα ισχυρά σημεία του παιδιού. Στη συνέχεια οι γονείς ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της κάθε Δοκιμασίας και λαμβάνουν κατά περίσταση γραπτή έκθεση, η οποία χρησιμοποιείται και για την καλύτερη κατατόπιση των Εκπαιδευτικών στο Νηπιαγωγείο και στο Σχολείο.

  

Αναλυτικότερα χορηγούνται:

 

 

Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας

Χορηγείται περίπου 6 μήνες πριν την προβλεπόμενη ένταξη του παιδιού στην Α΄ Δημοτικού και εξετάζει λεπτομερώς κατά πόσον αυτό είναι έτοιμο να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του Δημοτικού από πλευράς γλωσσικής, πρακτικής, κινητικής και ψυχοσυναισθηματικής.

 

 

 

 

Τεστ Ικανότητας Γραφής

Αναφέρεται σε παιδιά ηλικίας από Προνήπιο έως και ΣΤ΄ Δημοτικού και βαθμολογεί τις γραφοκινητικές τους επιδόσεις με ορίζοντα την ευρύτερη ικανότητα γραφής και λεπτών χειρισμών στο Σχολείο.  

 

 

 

 

 Τεστ Γλωσσικής Ωριμότητας

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από Προνήπιο έως και Α΄ Δημοτικού. Μετράει και αξιολογεί με ακρίβεια τον λεξιλογικό και τον γενικότερο γλωσσικό πλούτο του παιδιού, όπως επίσης την ικανότητά του να κατανοεί, να επεξεργάζεται και να παράγει τα γλωσσικά σχήματα, καθώς και να εφαρμόζει με επιτυχία τις διάφορες λειτουργίες της γλώσσας στην καθημερινότητά του και στο Σχολείο. Ενδείκνυται και για παιδιά που μεγαλώνουν σε δίγλωσσο περιβάλλον, δηλαδή για παιδιά μεταναστών ή από μικτούς γάμους.

 

 

 

Τεστ Οπτικής Αντίληψης

Καταγράφει και βαθμολογεί τις δυνατότητες του παιδιού να διακρίνει, να διαφοροποιεί, να κατηγοριοποιεί και να σειροθετεί σύμβολα, σχήματα και μορφές, με γνώμονα την ικανότητα ανάγνωσης και ορθής απόδοσης γραμμάτων και αριθμών. Επίσης εντοπίζει ενδείξεις διάσπασης προσοχής. Το Τεστ αυτό μπορεί να γίνει σε όλες τις προσχολικές και σχολικές βαθμίδες έως και τη ΣΤ΄ Δημοτικού.

 

 


ΠΑΙΣ 

Τεστ Ανίχνευσης Διαταραχών Επικοινωνίας

Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως 4 ετών. Αναλαμβάνει να διαπιστώσει πιθανά κενά στο γλωσσικό πλούτο του παιδιού, καθώς και ενδεχόμενες αδυναμίες στην επικοινωνιακή του ικανότητα. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει εγκαίρως στοιχεία Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος.

 

 

WISC V

 

 

Τεστ Μέτρησης Νοητικών και Μαθησιακών Ικανοτήτων

Καλύπτει το ηλικιακό πλαίσιο από 6 έως 17 ετών. Πρόκειται για ένα Τεστ που βαθμολογεί και χαρτογραφεί αναλυτικά τόσο το σύνολο του μαθησιακού δυναμικού του παιδιού όσο και τους επιμέρους γνωστικούς, γλωσσικούς και πρακτικούς τομείς. Συνιστάται απαραιτήτως σε παιδιά που εμφανίζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη Λόγου και Ομιλίας, ανωριμότητα επικοινωνίας, ΔΕΠ/Υ και μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και σε παιδιά με ενδείξεις υψηλής νοημοσύνης.

 

 

 

 

Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης

Δίδεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου και έως Δ΄ Δημοτικού. Εξακριβώνει δυσχέρειες ή ελλείψεις γνωστικές, γλωσσικές και αντιληπτικές, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα και αρνητικά τη μαθησιακή διαδικασία. Συν τοις άλλοις διαγιγνώσκει αδυναμίες μνήμης και πιθανή βάση Δυσλεξίας.

 

 

 

 

 

Διάφορα Τεστ Ψυχολογικής Αξιολόγησης

                                                                    

Αφορούν όλες τις ηλικίες. Πρόκειται για τη χορήγηση μίας σειράς Ειδικών Δοκιμασιών προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη διάγνωση ποικίλων αποκλίσεων συμπεριφοράς, όπως για παράδειγμα: διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, ψυχοσυναισθηματική ανωριμότητα, αγχώδεις συνδρομές (stress) και αδυναμία κοινωνικοποίησης. Παράλληλα ανιχνεύουν και επισημαίνουν και ιδιαίτερες ικανότητες (ταλέντα) που ενδεχομένως διαθέτει το παιδί. Οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στις εν λόγω Δοκιμασίες μέσω της συμπλήρωσης εξειδικευμένων ερωτηματολογίων. Τα Τεστ αυτά αποτελούν έναν πολύ χρήσιμο οδηγό σε θέματα κοινωνικοποίησης του παιδιού. Μάλιστα διευκολύνουν αρκετά τον επαγγελματικό προσανατολισμό σε παιδιά εφηβικής ηλικίας.                                           

Όλες οι προαναφερθείσες Δοκιμασίες προέρχονται από ειδικές ερευνητικές ομάδες αναγνωρισμένων επιστημονικών φορέων και βέβαια Πανεπιστημιακών και Παιδιατρικών Κλινικών. Είναι μεθοδολογικά και επιστημονικά πλήρως τεκμηριωμένες, απολύτως αξιόπιστες και σταθμισμένες στα ελληνικά δεδομένα.

Διεξάγονται από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους Επιστήμονες.

Αποτελούν ένα αντικειμενικό και πολύτιμο επιστημονικό μέσο για τη λεπτομερή μέτρηση των δυνατοτήτων και του επιπέδου του παιδιού σε όλους τους τομείς που άπτονται της Λογοθεραπείας και της Ειδικής Αγωγής γενικότερα, αλλά και του Σχολείου.

Οι Δοκιμασίες αυτές είναι δομημένες και οργανωμένες με τρόπο παιγνιώδη, φιλικό και ξεκούραστο προς το παιδί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Δρ. Αλέξανδρο Αλεξάνδρου, ώστε να κατατοπιστούν πληρέστερα.

Στόχος του Κέντρου μας είναι και παραμένει πάντοτε η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου!

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

 

Το Κέντρο μας διαθέτει    

κατ’ αποκλειστικότητα την πλέον σύγχρονη συσκευή

γερμανικής τεχνολογίας για τη

Διάγνωση Διάσπασης Προσοχής

στο Παιδί!

Αποτελεί πλήρως αξιόπιστο επιστημονικό

εργαλείο και άκρως απαραίτητο βοήθημα

για Θεραπευτές, Εκπαιδευτικούς και

Γονείς!

Η εξέταση χορηγείται χωρίς χρέωση!

Για περαιτέρω πληροφορίες είμαστε πάντα

στη διάθεσή σας!

Δρ. Αλέξανδρος Αλεξάνδρου