Η Επιστήμη της Γλωσσοπαθολογίας-Λογοθεραπείας έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, μελέτη, αξιολόγηση, πρόληψη και θεραπεία-αντιμετώπιση όλων των γλωσσικών διαταραχών του ατόμου. Ως γλωσσική διαταραχή ορίζεται η καθυστέρηση, η δυσκολία και γενικά η απόκλιση από τα επιστημονικώς καθορισμένα εξελικτικά επίπεδα (standards) στην αντίληψη και χρήση της μητρικής γλώσσας, και διαφέρει από άτομο σε άτομο ως προς τη συχνότητα, τη βαρύτητα και ενίοτε την αιτιολογία. Οι γλωσσικές ικανότητες του ατόμου χωρίζονται αφενός στο Λόγο (competence), δηλαδή στην κατανόηση, εσωτερική κατασκευή και δομή της γλώσσας, αφετέρου στην Ομιλία (performance), ήτοι στη λεκτική εξωτερίκευση της γλώσσας με τη συνεργεία των οργάνων της άρθρωσης όπου συνδράμουν και άλλοι παράγοντες, όπως μελωδία, ρυθμός, στάση σώματος, επικοινωνιακός συγχρονισμός και στόχος, κλπ. Ιστορικές αναφορές σε αποκλίνουσες γλωσσικές εκφάνσεις γίνονται ήδη στον πολιτισμό των Ίνκας (Περού) μέσω της απεικονίσεως στοματοπροσωπικών ανατομικών βλαβών σε ανθρώπους. Στους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας (περ. 1.300 π.Χ.) βρίσκουμε την αρχαιότερη γραπτή αναφορά επί σφηνοειδούς γραφής μίας γλωσσικής διαταραχής εν είδει Αφασίας. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός γιατρεύει τις γλωσσικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν ο Μωυσής κι ο Ιερεμίας, αντίστοιχα βραδυγλωσσία και λογοφοβία ή θεωρούμενες αρθρωτικές διαταραχές, ώστε να μπορέσουν να διδάξουν τους Ισραηλίτες. Την πρώτη επίσημη καταγραφή περιστατικού Τραυλισμού αντλούμε από τον Ηρόδοτο, και συγκεκριμένα για το βασιλιά της Κυρήνης στη Λιβύη, Βάττο Α’, με ευγενή καταγωγή από τη Θήρα, ο οποίος μιλούσε με αδύναμη και τρεμάμενη φωνή. Από εκεί προέρχεται ο όρος «Βατταρισμός» που είναι συνώνυμος του Τραυλισμού. Ο Βάττος έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. Έλαβε χρησμό από το Μαντείο των Δελφών πως για να θεραπευθεί έπρεπε να μεταναστεύσει στη Λιβύη και να ιδρύσει εκεί μία καινούρια πόλη συνεκτιμωμένου του λιμού που μάστιζε την εποχή εκείνη το νησί. Κατά μία άποψη, η οποία επικρατεί ως τις μέρες μας, η απαλλαγή από δυσεπίλυτα προβλήματα και σκοτούρες, και κατ’ επέκταση η ψυχολογική γαλήνευση, συντελούν στην αντιμετώπιση του Τραυλισμού. (συνεχίζεται)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα «Θεσπρωτικά Νέα» (αριθμός φύλλου 1075, Φεβρουαρίου 2018).